شرکت آسفالت پارس دماوند Asphalt Pars Damavand. CO
گواهینامه ها و استاندارد

 

استاندارد تشویقی در زمینه تولید آسفالت از سازمان ملی استاندارد ایران

 


                                                                                                            

                    گواهینامه فنی / وزارت راه و شهرسازی/ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی                           گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی در پیمانکاری/ وزارت کارف تعاون و فاه اجتماعی


                       
                                                                               ISO OHSAS 18001 : 2015                                   ISO 14001 : 2015                                 ISO 9001 : 2015                                      ISO IMS

 


                                                                    

                                                                                                          ISO 10004 : 2015                                                                                ISO 10002 : 2014
 

                                                                         
                                                                                                    CertCommercial Diplomacy Certificate                                               Customer satisfaction

                                  

                                                                                                               استاندارد های لازم جهت تولید شن و ماسه / سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی