شرکت آسفالت پارس دماوند Asphalt Pars Damavand. CO
عضویت ها
                                                       عضویت در انجمن توسعه و بهبود کیفیت صنایع ایران                       عضویت در سازمان نظام مهندسی استان تهران         عضویت در انجمن مخلوط کوهی استان تهران