شرکت آسفالت پارس دماوند Asphalt Pars Damavand. CO
شرکت معدنی زنبق سنگ

شرکت معدنی زنبق سنگ گیلاوند

مدیریت : محمد ضابطی طرقی

رشته فعالیت : استخراج معدن

نشانی کامل پستی:

دفتر مرکزی: دماوند، گیلاوند، بلوار شهید بهشتی، بعد از میدان جهاد.

شماره تلفن

۷۶۳۴۳۰۶۶