شرکت آسفالت پارس دماوند Asphalt Pars Damavand. CO
HSE

             بهداشت، ایمنی و محیط زیست    HSE (Health, Safety, Environment)               


همواره توجه به مقوله بهداشت، ایمنی و محیط زیست جزو جدایی ناپذیری از مسئولیت های شرکت آسفالت پارس دماوند بشمار رفته و در این راستا درصدد آنیم تا با استفاده از دانش و تجربه محیطی امن و عاری از آلودگی، حوادث و اثرات سوء بر افراد، محیط زیست و تاسیسات بسازیم.  در ادامه رسالت عظیم خود پس از تدوین و ابلاغ مجموعه الزامات بهداشت کار متناسب با شرایط عملکردی و فرایندی صنایع با درنظر گرفتن الزامات ملی و بین المللی و جذب نیروی انسانی مورد نیاز، عمده فعالیت های خود را بر اجرا و پیاده سازی این الزامات در کلیه پروژه ها متمرکز نموده ایم. در راستای دست یافتن به سطح ایمنی مناسب برگزاری دوره های آموزشی لازم برای کسب مهارت کارکنان مجموعه برگزار میگردد. این شرکت با کسب صلاحیت لازم در حوزه ایمنی پیمانکاری در سال ۱۳۹۵ موفق به اخذ صلاحیت ایمنی در پیمانکاری گردید.


                دوره ایمنی و بهداشت کار -۱۳۹۵                                         دوره ایمنی و بهداشت کار : مرداد -۱۳۹۷                         دوره ایمنی و بهداشت کار : شهریور- ۱۳۹۷

 


خدمات تخصصی بهداشت در ساختار HSE

اساساً واژه سلامت (Health) در سه سطح زیر تعریف شده است:

سطح ۱: بهداشت کار (Occupational hygiene)
سطح ۲: طب کار (Occupational medicine)
سطح ۳: خدمات پرستاری و توانبخشی مرتبط با کار (Occupational Health nursing)

بهداشتکار یا مهندسی بهداشت در ساختار HSE شامل کلیه خدمات بهداشت محیط، بهداشت تغذیه کارکنان و بهداشت حرفه ای داخل محیط های کاری می باشد.


فعالیت های بهداشت حرفه ای ازقبیل:
۱- شناسایی، اندازه گیری،ارزیابی و کنترل ریسک های بهداشتی (عوامل زیان آور محیط کار) شامل:

  • عوامل زیان آور فیزیکی

  • عوامل زیان آور شیمیایی

  • عوامل زیان آور بیولوژیکی

  • عوامل زیان آور ارگونومیکی

  • عوامل زیان آور مکانیکی

۲- پیشگیری از وقوع بیماریهای ناشی از کار کارکنان و اطمینان از سلامت آنها

۳- پیشگیری از وقوع حوادث، آسیب ها و حفاظت کارکنان
و…


با توجه به اهتمام این مجموعه در راستای ارتقاء ایمنی در تمام  سطوح، این مجموعه منتخب اولین دوره ارزیابی عملکرد سیستم بهداشت ، ایمنی، محیط زیست و انرژی واحدهای صنعتی و معدنی استان تهران در سال ۱۳۹۷ گردید. این مراسم در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در سالن همایشهای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران برگزار گردید.